พนักงานส่วนตำบล

นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

นายพนิต  จันทร์เที่ยง

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลวังชมภู

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5327167

สำนักปลัด

                                                              

            นางปัฐกาญจน์  แตโช            

              หัวหน้าสำนักปลัด             

                                                        หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1145214

                              

                     นางสาวนงลักษณ์  ด้วงคำจันทร์      นางสาวปรีญา   กลมกลิ้ง             นายธนะภูมิ  สีวระกัน              

                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            นักทรัพยากรบุคคล                  นักจัดการงานทั่วไป              

                                                          

                        นายปิติชัย  ม่วงดี             นางธนภรณ์  แก้วสี          นายจตุพร  สร้อยทอง            นายมนัส  วิไลศรี

                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)       พนักงานดับเพลิง                                                    

                                                                         

                        นายณัฐดนัย  มาแก้ว        นายรัชชวิช  สุนทรปาน       นายสมาน  ทองเถื่อน 

                            คนงานทั่วไป                  คนงานทั่วไป                   ภารโรง

                                                       

                      นายสุชีพ  เวคะวากยานนท์   นางสาวสุวิมล  ทรัพย์พึ่ง        นางสาววราภรณ์  ดอกไม้       นางสาวดวงใจ  ธรรมศร

                            คนงานทั่วไป                 คนงานทั่วไป                   คนงานทั่วไป                   คนงานทั่วไป

                                                                             

                                      นายธงชัย  สีลิ               นางสอน  เขียวเอม           นางสาวจีรญาดา  ปวเรศวรภัทร

                                      คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป            

กองคลัง

นางปราณี  มีบุศย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2016604

                     

              นางภัทราวรินทร์  มหาวัน        นางสาวชนัญชิดา  จันทะศรี         นางสุภาวดี  คำคุณ           นางสาวชลธิชา  กวินกิจบวร

               นักวิชาการจัดเก็บรายได้          นักวิชาการเงินและบัญชี              นักวิชาการพัสดุ                  นักวิชาการคลัง

นางนันท์นภัส  จันทร์เที่ยง

 นักวิชาการเงินและบัญชี


                                                          

                                 นายปกรณ์ยศ  เหมลา       นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสิทธิพันธ์       นายชัชวาล  เปี้ยทา

                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป 

กองช่าง

                                                               

นายสมภพ  ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                       หมายเลขโทรศพท์มือถือ 091-1352556

                                                                                                     

                                                                   นายกษิณ  ลีละโรจน์                                                     

                                                                       นายช่างโยธา    

   

นางสาวสุจิตรา  เสาผา 

                                          ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                                                                 

                                                

         นายคฑาวุธ  สัมมะจารินทร์     นายไพบูลย์  ขันทอง        นายอุทิศ   ชมโฉม          นายเมนู  ชูนาคา          นายพิบูล  โฉมอุปฮาด      

                คนงานทั่่วไป                คนงานทั่วไป              คนงานทั่วไป                 คนงานทั่วไป                 คนงานทั่วไป               

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                   

               นายชาติชาย   ชูนาคา        นายวิทยา  บุญมาวัน          นายปิ่น  จันทร์ละมุด           นายอิสรา  เวคะวากยานนท์ 

                คนงานประจำรถขยะ          คนงานประจำรถขยะ          คนงานประจำรถขยะ              คนงานประจำรถขยะ

                                           

              นายสมบูรณ์  ทองคำ           นายนคร  แสนจันทร์             นายวัชรี  ทับมีบุญ            นายชัยรัตน์  รูปยัน               

                พนักงานขับรถขยะ            คนงานประจำรถขยะ              พนักงานขับรถขยะ             คนงานประจำรถขยะ                                         

กองสวัสดิการและสังคม

นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-1451599

   

นางสาววัชรี  ศรีสร้อย

นักพัฒนาชุมชน

                         

  นางสาวเพชรไพลิน  อาสว่าง                นางสาวกาญจนา  ม่วงน้อยเจริญ

คนงานทั่วไป                               คนงานทั่วไป

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอ้อมอุมา  แก้วจีน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา

                                                       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-2072121

                                                                                                        

               นางธราธร  พรหมมา          นางสาวสัณห์ฤทัย  แก้วกลม        นางสาววิไลลักษณ์  รักษาบุญ              

                                      ครู                                ครู                         นักวิชาการศึกษา                    

             

                                             

            นางสรัลนุช  คำชด       นางสาวเฉลิมพร  ช่างพรหม    นางสาวประภาพรรณ  แสนวงษ์  นางสาวอัฉรา  อุดคำเที่ยง           

             ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก                 ผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก                ผู้ดูแลเด็ก

                                                         

           นางสาวปิยะพร  ภู่ระย้า   นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์เคลือบ  นางสาวศิริพร  ม่วงน้อยเจริญ  นางสาวสุวรรณา  ขวัญกลาง           

           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             ผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก

                                                                              

                           นางสาวปพิชญา  ชูนาคา        นางสาวสุธาทิพย์  คำเพียร           นางสาวเกศรา  ศิริ

                                 ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก           

                                                                                                                                                                                         

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน