คณะผู้บริหาร

นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9603677

นายสายัณห์  จันทร์ละมุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-9575871

นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8162922

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อำนวยการกอง

นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 097-9324300

                                                                                                                                

          นางปัฐกาญจน์  แตโช                               นางปราณี  มีบุศย์                               นายสมภพ  ทองจันทร์

            หัวหน้าสำนักปลัด                                 ผู้อำนวยการกองคลัง                             ผู้อำนวยการกองช่าง

  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-8492849     หมายเลขโทรศัพท์มืิอถือ  086-2016604     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  086-2030602   

                                                                 

           นางอ้อมอุมา  แก้วจีน                            นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม                       นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล

         ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ        รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม            

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-1650059        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-1644442

                                                   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 097-9324300       

                                                                                                        

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน