พนักงานส่วนตำบล

นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831 

                                        

                                                              นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม

                                                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

                                                       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 097-9324300                 

สำนักปลัด

                                                                

            นางปัฐกาญจน์  แตโช            

              หัวหน้าสำนักปลัด             

                                                        หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-8492849

                             

                       นางสาวนงลักษณ์  ด้วงคำจันทร์     นางสาวปรีญา   กลมกลิ้ง          นายธนะภูมิ  สีวระกัน              

                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           นักทรัพยากรบุคคล               นักจัดการงานทั่วไป              

                                          

                   นายปิติชัย  ม่วงดี              นางธนภรณ์  แก้วสี              นายมนัส  วิไลศรี             นายวิทยา  บุญมาวัน

                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           พนักงานดับเพลิง          พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)                        

                                                                

                                นายถนอม  ทุมมา               นายสมาน  ทองเถื่อน           นายสุชีพ  เวคะวากยานนท์

                                พนักงานขับรถยนต์                    ภารโรง                             คนงาน

                                                            

                             นายสมชาย  คำเพียร        นางสาววราภรณ์  ดอกไม้          นางสาวดวงใจ  ธรรมศร

                                   คนงาน                       คนงาน                             คนงาน

                                                                        

                               นายธงชัย  สีลิ                 นางสอน  เขียวเอม             นายศิวดล  ทองแกมนาก           

                                   คนงาน                           คนงาน                            คนงาน

                                                            

                                                 นายสิทธิพงษ์  สายหยุด             น.ส. ฟารีดา  พิมพูล

                                                         คนงาน                             คนงาน         

 กองคลัง

นางปราณี  มีบุศย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2016604

                            

              นางภัทราวรินทร์  มหาวัน        นางสาวชนัญชิดา  จันทะศรี         นางสุภาวดี  คำคุณ           นางสาวชลธิชา  ชาตรีตระกูล

               นักวิชาการจัดเก็บรายได้          นักวิชาการเงินและบัญชี              นักวิชาการพัสดุ                  นักวิชาการคลัง 
                                                    

                                 นายปกรณ์ยศ  เหมลา       นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสิทธิพันธ์       นายชัชวาล  เปี้ยทา

                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้               คนงาน                          คนงาน

กองช่าง

                                                               

นายสมภพ  ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                       หมายเลขโทรศพท์มือถือ 091-1352556

                                                                                                      

                                                 นายกษิณ  ลีละโรจน์           นางสมาพร  ศิลพร                                                                                                          นายช่างโยธา                เจ้าพนักงานธุรการ                            

   

นางสาวสุจิตรา  เสาผา 

                                          ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                                                                 

                                                   

                   นายไพบูลย์  ขันทอง          นายอุทิศ   ชมโฉม            นายเมนู  ชูนาคา             นายพิบูล  โฉมอุปฮาด      

                         คนงาน                    คนงาน                        คนงาน                         คนงาน

                                        

                 นายบุญแทน  สีแสง         นายกิตติกร  ทองแกมนาก     นางสาวกรรณิกา  เสมาทอง       นายธนกร  อินทะกนก

                       คนงาน                         คนงาน                        คนงาน                         คนงาน

                                                                 

                                                                นายสิทธิศักดิ์  พิมพานิตย์

                                                                         คนงาน  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                               นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม

                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพิมพ์พิชชา   หนูคุ้มทรัพย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

             

นางณัฐกฤตา  ชมโฉม               นายจาตุรงค์  หลงทิพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)

                                                   

              นายชาติชาย   ชูนาคา         นางสาวสุวิมล  ทรัพย์พึ่ง        นายอิสรา  เวคะวากยานนท์          นายสมศักดิ์  บุญมา    

               คนงานประจำรถขยะ                  คนงาน                     คนงานประจำรถขยะ                  คนงาน                     

                                       

                นายสมบูรณ์  ทองคำ           นายนคร  แสนจันทร์             นายวัชรี  ทับมีบุญ            นายชัยรัตน์  รูปยัน               

                  พนักงานขับรถขยะ            คนงานประจำรถขยะ              พนักงานขับรถขยะ             คนงานประจำรถขยะ

                                                        

                   นายอลงกรณ์  ม่วงดี       นายฤทธิ์ณรงค์  พรมบรรทัด       นายสิทธิพงษ์  ทองแจ้ง               นายพจน์  โนทา   

                   คนงานประจำรถขยะ            คนงานประจำรถขยะ              คนงานประจำรถขยะ                      คนงาน                                   

กองสวัสดิการและสังคม

นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-1451599

  

นางสาววัชรี  ศรีสร้อย

นักพัฒนาชุมชน

                                                       

                                        นางสาวกาญจนา  ม่วงน้อยเจริญ       นายรัชชวิช  สุนทรปาน

                                                     คนงาน                          คนงาน

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอ้อมอุมา  แก้วจีน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา

                                                       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-2072121

                                                                                                       

               นางธราธร  พรหมมา            นางสาวสัณห์ฤทัย  แก้วกลม        นางสาววิไลลักษณ์  รักษาบุญ              

                                      ครู                                ครู                            นักวิชาการศึกษา                           

                                                                                                   

                                                                                                   นางพัทธ์นันท์  วงค์สุริยะ 

                                                                                                     ครู

                                           

            นางสรัลนุช  คำชด       นางสาวเฉลิมพร  ช่างพรหม    นางสาวประภาพรรณ  แสนวงษ์  นางสาวอัฉรา  อุดคำเที่ยง           

                ผู้ช่วยครูผู้ช่วย                 ผู้ดูแลเด็ก                 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย                   ผู้ดูแลเด็ก

                                                      

           นางสาวปิยะพร  ภู่ระย้า   นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์เคลือบ  นางสาวศิริพร  ม่วงน้อยเจริญ  นางสาวสุวรรณา  ขวัญกลาง           

           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             ผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก

                                                                       

                                         นางสาวเกศรา  ศิริ          นางสาวปริมประภา  การะเกษ

                                              ผู้ดูแลเด็ก                      ผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                                                                                                         

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน