1. นักบริหารงานท้องถิ่น

2. นักบริหารงานทั่วไป

 

3. นักบริหารงานการคลัง

4. นักบริหารงานช่าง

5. นักบริหารงานสาธารณสุข

6. นักบริหารงานการศึกษา

7. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

8. นักจัดการงานทั่วไป

9. นักทรัพยากรบุคคล

10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

11. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

12. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

13. นักวิชาการเงินและบัญชี

14. นักวิชาการคลัง

15. นักวิชาการพัสดุ

16. นายช่างโยธา

17. เจ้าพนักงานธุรการ

18. นายช่างเขียนแบบ

19. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

20. นักวิชาการศึกษา

21. นักพัฒนาชุมชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน