ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูได้เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ทางด้านในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วกับประชาชน ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
**งานบริการเพื่อประชาชน ทั้งหมด 16 ประเภท**
1. จองคิวทำใบขับขี่ 2. ขอเลขทะเบียนรถ 3. ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น
4. ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน 5. ติดตามสถานะคดี 6. ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม
7. ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 8. ขอรับกล้าไม้ออนไลน์
9. ขอรับสารเร่งพด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 10. ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
11. ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 12. ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด 91/90
13. ติดตั้งประปา ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ 14. ขอใช้น้ำประปา ในเขตต่างจังหวัด
15. ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ 16. ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด
**งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs ทั้งหมด 2 ประเภท**
1. ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 2. แจ้งโรคระบาดสัตว์
**งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ** ทั้งหมด 4 ประเภท
1. ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
2. ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน (Smart Job Center)
3. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40
4. ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
3954683622428667430641206942676113135292784n
39559333124286585139754318170497515794288480n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน