พนักงานส่วนตำบล

นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

นายพนิต  จันทร์เที่ยง

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลวังชมภู

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5327167

สำนักปลัด

                                                              

            นางปัฐกาญจน์  แตโช            

              หัวหน้าสำนักปลัด             

                                                        หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1145214

                              

                     นางสาวนงลักษณ์  ด้วงคำจันทร์      นางสาวปรีญา   กลมกลิ้ง             นายธนะภูมิ  สีวระกัน              

                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            นักทรัพยากรบุคคล                  นักจัดการงานทั่วไป              

                                                          

                              นายปิติชัย  ม่วงดี              นางธนภรณ์  แก้วสี                 นายมนัส  วิไลศรี

                           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              พนักงานดับเพลิง                                                    

                                                                    

                            นายณัฐดนัย  มาแก้ว            นายสมาน  ทองเถื่อน           นายสุชีพ  เวคะวากยานนท์

                             พนักงานขับรถยนต์                    ภารโรง                         คนงานทั่วไป

                                                                  

                        นางสาวจีรญาดา  ปวเรศวรภัทร      นางสาววราภรณ์  ดอกไม้          นางสาวดวงใจ  ธรรมศร

                                คนงานทั่วไป                       คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป

                                                                                 

                               นายธงชัย  สีลิ                 นางสอน  เขียวเอม             นายศิวดล  ทองแกมนาก           

                                คนงานทั่วไป                       คนงานทั่วไป                         คนงาน                                   

กองคลัง

นางปราณี  มีบุศย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2016604

                     

              นางภัทราวรินทร์  มหาวัน        นางสาวชนัญชิดา  จันทะศรี         นางสุภาวดี  คำคุณ           นางสาวชลธิชา  กวินกิจบวร

               นักวิชาการจัดเก็บรายได้          นักวิชาการเงินและบัญชี              นักวิชาการพัสดุ                  นักวิชาการคลัง

นางนันท์นภัส  จันทร์เที่ยง

 นักวิชาการเงินและบัญชี


                                                          

                                 นายปกรณ์ยศ  เหมลา       นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสิทธิพันธ์       นายชัชวาล  เปี้ยทา

                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป 

กองช่าง

                                                               

นายสมภพ  ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                       หมายเลขโทรศพท์มือถือ 091-1352556

                                                                                                     

                                                                   นายกษิณ  ลีละโรจน์                                                     

                                                                       นายช่างโยธา    

   

นางสาวสุจิตรา  เสาผา 

                                          ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                                                                 

                                                

         นายคฑาวุธ  สัมมะจารินทร์     นายไพบูลย์  ขันทอง        นายอุทิศ   ชมโฉม          นายเมนู  ชูนาคา          นายพิบูล  โฉมอุปฮาด      

                คนงานทั่่วไป                คนงานทั่วไป              คนงานทั่วไป                 คนงานทั่วไป                 คนงานทั่วไป

                                                           

                                                  นายบุญแทน  สีแสง        นายกิตติกร  ทองแกมนาก

                                                      คนงานทั่วไป                   คนงาน               

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                

นางณัฐกฤตา  ชมโฉม               นายจาตุรงค์  หลงทิพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)

                                                   

               นายชาติชาย   ชูนาคา        นายวิทยา  บุญมาวัน          นางสาวสุวิมล  ทรัพย์พึ่ง     นายอิสรา  เวคะวากยานนท์ 

                คนงานประจำรถขยะ          คนงานประจำรถขยะ              คนงานทั่วไป                คนงานประจำรถขยะ

                                           

              นายสมบูรณ์  ทองคำ           นายนคร  แสนจันทร์             นายวัชรี  ทับมีบุญ            นายชัยรัตน์  รูปยัน               

                พนักงานขับรถขยะ            คนงานประจำรถขยะ              พนักงานขับรถขยะ             คนงานประจำรถขยะ

                                                        

                        นายอลงกรณ์  ม่วงดี            นายฤทธิ์ณรงค์  พรมบรรทัด           นางสาวนิภารัตน์  พานน้อย

                        คนงานประจำรถขยะ                   คนงานประจำรถขยะ                         คนงาน

 

                                    

กองสวัสดิการและสังคม

นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 

                                                      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-1451599

   

นางสาววัชรี  ศรีสร้อย

นักพัฒนาชุมชน

                                                          

                           นางสาวเพชรไพลิน  อาสว่าง    นางสาวกาญจนา  ม่วงน้อยเจริญ       นายรัชชวิช  สุนทรปาน

                                  คนงานทั่วไป                      คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอ้อมอุมา  แก้วจีน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา

                                                       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-2072121

                                                                                                        

               นางธราธร  พรหมมา          นางสาวสัณห์ฤทัย  แก้วกลม        นางสาววิไลลักษณ์  รักษาบุญ              

                                      ครู                                ครู                         นักวิชาการศึกษา                    

             

                                             

            นางสรัลนุช  คำชด       นางสาวเฉลิมพร  ช่างพรหม    นางสาวประภาพรรณ  แสนวงษ์  นางสาวอัฉรา  อุดคำเที่ยง           

             ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก                 ผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก                ผู้ดูแลเด็ก

                                                         

           นางสาวปิยะพร  ภู่ระย้า   นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์เคลือบ  นางสาวศิริพร  ม่วงน้อยเจริญ  นางสาวสุวรรณา  ขวัญกลาง           

           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             ผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก

                                                                              

                           นางสาวปพิชญา  ชูนาคา        นางสาวสุธาทิพย์  คำเพียร           นางสาวเกศรา  ศิริ

                                 ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก           

                                                                                                                                                                                         

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

212268
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
438
3008
206241
10451
12165
212268

Your IP: 162.158.167.200
2021-09-25 13:52