คณะผู้บริหาร

 • นายชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ

  นายชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
  • นายสายัณห์ จันทร์ละมุด

   นายสายัณห์ จันทร์ละมุด

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
  • นายเฉลิมชัย เพ็ญทอง

   นายเฉลิมชัย เพ็ญทอง

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 • นายนาวิน งานการ

  นายนาวิน งานการ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
  • นายภูมเรศ จำปานวน

   นายภูมเรศ จำปานวน

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
   • นายพิรุณ โฉมอุปฮาด

    นายพิรุณ โฉมอุปฮาด

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
    • นางณชภัทร เถื่อนทุ่ง

     นางณชภัทร เถื่อนทุ่ง

     สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
     • นายบุญช่วย ทองเถื่อน

      นายบุญช่วย ทองเถื่อน

      สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7
      • นางสาวบาหยัน กัญญาประสิทธิ์

       นางสาวบาหยัน กัญญาประสิทธิ์

       สมาชิกสภาฯ หมูที่ 13
    • นายรัฐ ทายา

     นายรัฐ ทายา

     สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2
     • นายภูมเรศ จำปานวน

      นายภูมเรศ จำปานวน

      สมาชิกสภาฯ หมูที่ 9
      • นางนิธี ดอกไม้

       นางนิธี ดอกไม้

       สมาชิกสภาฯ หมูที่ 12
    • นายจตุพร สร้อยทอง

     นายจตุพร สร้อยทอง

     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
     • นายนาวิน งานการ

      นายนาวิน งานการ

      สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8
      • นายศรีภูมิ ขันทอง

       นายศรีภูมิ ขันทอง

       สมาชิกสภาฯ หมูที่ 14
    • นายบุตร ทองแจ้ง

     นายบุตร ทองแจ้ง

     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
     • นายชำนาญ ทับมีบุญ

      นายชำนาญ ทับมีบุญ

      สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11
    • นายปรีชา คำทะกอง

     นายปรีชา คำทะกอง

     สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6
     • นายคนอง มั่นคง

      นายคนอง มั่นคง

      สมาชิกสภาฯ หมูที่ 10
 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

1. นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9603677

2. นายสายัณห์  จันทร์ละมุด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-9575871

3. นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8162922

4. นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

5. นางปัฐกาญจน์  แตโช หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1145214

6. นางปราณี  มีบุศย์  ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2016604

7. นายสมภพ  ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 091-1352556

8. นางอ้อมอุมา  แก้วจีน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-2072121

9. นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์มืิอถือ 061-1451599

10. นางสาวนงลักษณ์  ด้วงคำจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ          081-6044994

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

406215
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
441
439
2733
399871
21586
19926
406215

Your IP: 162.158.163.206
2022-09-29 18:57