คณะผู้บริหาร


นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9603677

นายสายัณห์  จันทร์ละมุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถีอ 083-9575871

นายวัยชัย  ทองแกมใบ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-7311529

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 


นายนาวิน  งานการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 


นายหัธพงษ์   แจ้งแสงทอง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นางสุรินทร์  ภูมิเขต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นายไฉน  บุดรอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

 
นายอนันท์  วงศ์จันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายรัฐ  ทายา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายหัธพงษ์  แจ้งแสงทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายมนตรี  เตจะเส

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายประสงค์  บุญประเสริฐ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายพงศกร  เมฆสีเงิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายปรีชา  คำทะกอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายพจน์  โนทา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายบุญช่วย  ทองเถื่อน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 7


นายจำรัส  นาคนายม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 


นายนาวิน  งานการ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายคำภู  กำมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 8


นางพิลัยวัลย์  เรืองฤทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

 


นายภูมเรศ  จำปานวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นายคนอง  มั่นคง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 10


นายวีระ  ศรีสวรรค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 


นายจำรัส  แก้วย่อม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

 

              ว่าง

 

 

 

 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 11

       
 
             ว่าง

 

 

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

             
 

 

                    ว่าง

 

 

 

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายนิยม  แก้วเบี่ยง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 13


นายจรุญ  ด้วงธรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

 


นางประพจน์  เมืองพรม

สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

       

 

 

 

             ว่าง

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 14

 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

1. นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9603677

2. นายสายัณห์  จันทร์ละมุด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-9575871

3. นายวันชัย  ทองแกมใบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-7311529

4. นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

5. นายพนิต  จันทร์เที่ยง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5327167

6. นางปัฐกาญจน์  แตโช หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1145214

7. นางปราณี  มีบุศย์  ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2016604

8. นายสมภพ  ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 091-1352556

9. นางอ้อมอุมา  แก้วจีน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-2072121

10. นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์มืิอถือ 061-1451599

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

212273
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
263
438
3013
206241
10456
12165
212273

Your IP: 162.158.167.200
2021-09-25 14:00