คณะผู้บริหาร

 • นายชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ

  นายชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ

  ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เบอร์โทร 081-534-3644
  • นายสายัณห์ จันทร์ละมุด

   นายสายัณห์ จันทร์ละมุด

   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เบอร์โทร 083-957-5871
  • นายเฉลิมชัย เพ็ญทอง

   นายเฉลิมชัย เพ็ญทอง

   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เบอร์โทร 081-280-8351

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 • นายนาวิน งานการ

  นายนาวิน งานการ

  ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เบอร์โทร 095-351-5518
  • นายภูมเรศ จำปานวน

   นายภูมเรศ จำปานวน

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เบอร์โทร 092-263-0955
   • นายพิรุณ โฉมอุปฮาด

    นายพิรุณ โฉมอุปฮาด

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เบอร์โทร 086-214-4831
    • นางณชภัทร เถื่อนทุ่ง

     นางณชภัทร เถื่อนทุ่ง

     ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1 เบอร์โทร 095-641-1495
     • นายบุญช่วย ทองเถื่อน

      นายบุญช่วย ทองเถื่อน

      ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 เบอร์โทร 084-817-3080
      • นางนิธี ดอกไม้

       นางนิธี ดอกไม้

       ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 12 เบอร์โทร 095-542-4396
    • นายรัฐ ทายา

     นายรัฐ ทายา

     ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2 เบอร์โทร 089-272-1616
     • นายนาวิน งานการ

      นายนาวิน งานการ

      ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 เบอร์โทร 095-351-5518
      • นางสาวบาหยัน กัญญาประสิทธิ์

       นางสาวบาหยัน กัญญาประสิทธิ์

       ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 13 เบอร์โทร 091-562-0514
    • นายจตุพร สร้อยทอง

     นายจตุพร สร้อยทอง

     ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เบอร์โทร 096-706-6599
     • นายภูมเรศ จำปานวน

      นายภูมเรศ จำปานวน

      ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 9 เบอร์โทร 092-263-0955
      • นายไฉน กงแซ

       นายไฉน กงแซ

       ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 เบอร์โทร 063-823-2858
    • นายบุตร ทองแจ้ง

     นายบุตร ทองแจ้ง

     เบอร์โทร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เบอร์โทร 082-941-8596
     • นายคนอง มั่นคง

      นายคนอง มั่นคง

      ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 10 เบอร์โทร 085-800-1192
    • นายปรีชา คำทะกอง

     นายปรีชา คำทะกอง

     ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6 เบอรโทร 098-894-3908
     • นายชำนาญ ทับมีบุญ

      นายชำนาญ ทับมีบุญ

      ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11 เบอร์โทร 096-668-9883

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

1. นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9603677

2. นายสายัณห์  จันทร์ละมุด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-9575871

3. นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8162922

4. นายพิรุณ  โฉมอุปฮาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2144831

5. นางปัฐกาญจน์  แตโช หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-1145214

6. นางปราณี  มีบุศย์  ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2016604

7. นายสมภพ  ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 091-1352556

8. นางอ้อมอุมา  แก้วจีน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-2072121

9. นางสาวอาทิตยา  ตันติบูล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์มืิอถือ 061-1451599

10. นางสาวนงลักษณ์  ด้วงคำจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-6044994

รายละเอียดโครงสร้างเพิ่มเติม หัวหน้าส่วนราชการ โปรดคลิก! ด้านล่าง

คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อำนวยการกอง

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน