องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

                ตำบลวังชมภู เดิมเป็นหมู่บ้านวังชมภู ตั้งอยู่บนพื้นที่ทางแยกของถนน สายสระบุรี-หล่มสัก เดิมเป็นจุดพักผ่อนของคนเดินทางสมัยก่อน ตั้งเป็นหมู่บ้าน ประมาณปี พ.. ๒๔๗๙-๒๔๘๐ เดิมขึ้นกับตำบลนายม ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพไทยได้มาตั้งหน่วยทหาร ฝ่ายสนับสนุนกำลังพลขึ้นคือ หมู่บ้านสามแยกป่าติ้ว (ตลาดเทศบาลตำบลวังชมภู ในปัจจุบันเหตุที่ชื่อว่า วังชมภูก็เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนมีต้นชมพู่ต้นใหญ่อยู่ริมวังน้ำ จึงเรียกว่า วังชมพู่ ต่อมาเพี้ยน เป็น วังชมภู ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง หมู่บ้านวังชมภูและหมู่บ้านป่าติ้ว จึงได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านสามแยกวังชมภู ต่อมามีประชาชนอาศัยจำนวนมาก ทางราชการจึงได้ยกฐานะหมู่บ้านขึ้นเป็น ตำบลวังชมภู ”  เมื่อปี พ.. ๒๕๑๕

          ตำบลวังชมภู ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลวังชมภู มีทั้งหมดประมาณ ๔๔,๕๖๘ ไร่ คิดเป็นพื้นที่ ๗๑.๓๑ ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวังชมภู ๒,๖๘๗ ไร่ คิดเป็นพื้นที่ ๔.๓๐ ตารางกิโลเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ๔๑,๘๘๑ ไร่ คิดเป็นพื้นที่ ๖๗.๐๑ ตารางกิโลเมตร ตำบลวังชมภูตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีสภาพเป็นพื้นที่เป็นที่ราบ สลับเนินเขา ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้เขียวขจี มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีโบราณสถาน มีน้ำตกตามธรรมชาติ

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน