1. คำแถลงนโยบาย

  ของ

  นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

  แถลงต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์    จังหวัดเพชรบูรณ์

  วันที่    เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

  -----------------------------------

   

  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

  ตำบลวังชมภู ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (พช) ๐๗๐๒/๒๓๐๙  ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับรองผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  รับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ของกระผม  นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ  ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม  ครั้งที่ ๙๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖  โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  นั้น

   

                                  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล... และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า...การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคนที่มาประชุมด้วย... 

   

  บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายเพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

  สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย  อำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ยึดวิสัยทัศน์ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้มากที่สุด และยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู แห่งนี้ เพื่อให้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของกระผมในโอกาสต่อไป ตามลำดับดังนี้

   

   

   

   

  1. นโยบายเร่งด่วนทำทันที

   กระผมได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องรีบ

  ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล ส่งผลให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

                                          ๑.๑  จัดหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยการประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการสร้างฝาย, แก้มลิง สำหรับกักเก็บน้ำในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำของประชาชน                                                     

                                          ๑.๒  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลาดยาง, ถนนหินคลุก บุกเบิกถนนใหม่ ขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าครัวเรือน ระบบประปาหมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว

                                          ๑.๓  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาความรู้ ส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                                         

  1. นโยบายการพัฒนาทั่วไป

   กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๖๗

  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ที่มอบหมายให้กระทำได้ ดังนี้

                                          ๒.๑     นโยบายด้านบริหารงานทั่วไป

                                                    (๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาตำบลในทุกๆ ด้าน

                                                    (๒)       ยกระดับคุณภาพชุมชน  หมู่บ้าน  เพื่อการพึ่งตนเองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เติบโตมั่นคง

                                                    (๓)      ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา ๓ ปี และการนำแผนไปสู่การให้บริการสาธารณะ

                                                    (๔)      ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

                                                    (๕)      ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับปริมาณงานและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

                                                    (๖)  พัฒนาบุคลากรทั้งด้านการบริหารและด้านการเมืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                    (๗)      พัฒนาศักยภาพในการจัดหารายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและการให้บริการสาธารณะ

                                                    (๘)   บริหารองค์กรและจัดทำบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

                                                    (๙)  จัดให้มีการพัฒนาองค์กร ให้รางวัล  และให้ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากร  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ ปริมาณงาน การใช้ความรู้ความสามารถ  มีความพร้อมในการให้บริการที่มีคุณภาพ  และมีประสิทธิผลต่อประชาชนอย่างสูงสุด

                                          ๒.๒    นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

                                                    (๑)   สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางและยานพาหนะทุกช่วงเทศกาล

                                                    (๒)      สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสารธารณภัย

                                                    (๓)      ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งชุดทำงานรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตตำบล

                                          ๒.๓     นโยบายด้านการศึกษา

                                                    (๑)  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านบุคลากร  สถานศึกษาและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในทุกด้าน

                                                    (๒)      ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสอนด้านจริยธรรม  คุณธรรมและธรรมศึกษาในทุกสถานศึกษาในตำบล

                                                    (๓)      ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

                                                    (๔)       ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการระบบการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

                                                    (๕)      ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างโอกาส  สร้างอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีความมั่นคง

                                                    (๖)        ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่เด็ก เยาวชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                                          ๒.๔     นโยบายด้านสาธารณสุข

                                                    (๑)        ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนในการพัฒนาแปรรูปสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

                                                    (๒)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภารกิจของ อสม., กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มเยาวชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทด้านการพัฒนาสาธารณสุข

                                                    (๓)       ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังสุขลักษณะที่ดีในชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

                                                    (๔)       สนับสนุนการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดี

                                                    (๕)       ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชนในตำบลอย่างทั่วถึง

   

   

   

   

                                          ๒.๕     นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์

                                                    (๑)    ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาส คนชรา และคนพิการ

  ภายในตำบลให้ดีขึ้น

                                                    (๒)   ส่งเสริม  สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล

                                                    (๓)   ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่เด็ก สตรี    เยาวชน  คนชรา  และคนพิการภายในตำบล

                                          ๒.๖     นโยบายด้านเคหะและชุมชน

                                                    (๑)        จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานเพื่อการอุปโภคและ             บริโภคน้ำที่มีคุณภาพโดยให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

                                                    (๒)      จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลาดยาง, ถนนหินคลุก และบุกเบิกถนนใหม่ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางให้ถึงกัน  สะดวกแก่การสัญจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว

                                                    (๓)  จัดให้มีและซ่อมบำรุงถนน, สะพาน, เหมืองน้ำ, คู, คลอง, แหล่งน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, ท่อระบายน้ำ, ทางระบายน้ำตลอดถึงสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ให้มีความเหมาะสมและใช้การได้ทุกฤดูกาล

                                                    (๔)  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  การอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                                                    (๕)  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น, ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน, และองค์กรภาครัฐอื่น ๆ เพื่อจัดให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

                                                    (๖)  สนับสนุนการจัดทำและใช้ผังเมือง

                                          ๒.๗     นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                    (๑)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี, แม่บ้าน, อสม. พัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

                                                    (๒)  ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งสภาเยาวชนสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้าน

                                                    (๓)  ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายระดับตำบล

                                                    (๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้  ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

                                                    (๕)   ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบล เพื่อป้องกัน

  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

                                                    (๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล

                                          ๒.๘     นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

                                                    (๑)        ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนาไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม

                                                    (๒)  จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น        และวัฒนธรรมอันดีของประชาชนในตำบล

                                                    (๓)  ส่งเสริมให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน

                                                    (๔)   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  สร้างสุขภาพที่ดีสำหรับเด็ก, เยาวชน, ประชาชน, และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

                                                    (๕)  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างลานกีฬาระดับชุมชน

                                                    (๖)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  หมู่บ้าน

                                                    (๗)  ส่งเสริมให้มีลานสาธารณะ, สนามเด็กเล่น, พร้อมอุปกรณ์เพื่อนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกาย

                                          ๒.๙     นโยบายด้านการเกษตร

                                                    (๑)   ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการผลิตการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในตำบล

                                                    (๒) สนับสนุนกลุ่มการเกษตรกรภายในตำบล      ให้ดำเนินการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุน ฟื้นฟูสภาพดิน, น้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผลผลิตของเกษตรกร และสิ่งแวดล้อมในตำบล

                                                    (๓)   ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมแนวทางการผลิตแนวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในตำบล

                                                    (๔)   ส่งเสริมเครือข่ายการตลาด การซื้อขายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น

                                          ๒.๑๐ นโยบายด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

                                                    (๑)  พัฒนาทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ   ประวัติศาสตร์   เส้นทางคมนาคม  ความปลอดภัยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                                                    (๒)      ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้า OTOP,  ของที่ระลึกผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน

                                                    (๓)      ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มลพิษ  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ

                                                    (๔)      ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายเยาวชน  ชุมชน  สถานศึกษา  โดยร่วมมือภาคราชการ   เอกชน  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเพื่อลดภาวะโลกร้อน

                                                    (๕)      ส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือก  เช่น ก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์ ฯลฯ

   

                                  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  ที่เคารพ

                                  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูไปแล้วนั้น  ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องความต้องการของประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วมในการกำหนดทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักความรวดเร็ว  ทันสมัย  โปร่งใส  และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังชมภู โดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  การตรวจสอบการประเมินผล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยจะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

                                  สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  วังชมภู  ของกระผมจะได้รับการสนับสนุน  ความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี  และกระผมขอให้คำมั่นว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความยุติธรรม  โดยถือหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน  กระผมหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ผู้นำชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ขอขอบคุณครับ

   

   

                                                                         ชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

                                                                                                  (นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ)

                                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

   

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

212244
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
234
438
2984
206241
10427
12165
212244

Your IP: 162.158.166.85
2021-09-25 13:17