ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางหัวลม หมู่ที่ 7 (วัดช้างเผือก) ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย รองผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

    

    

    

    

    

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน