1. คำแถลงนโยบาย

  ของ

  นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

  แถลงต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์    จังหวัดเพชรบูรณ์

  วันที่    เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

  -----------------------------------

   

  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

  ตำบลวังชมภู ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (พช) ๐๗๐๒/๒๓๐๙  ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับรองผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  รับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ของกระผม  นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ  ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม  ครั้งที่ ๙๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖  โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  นั้น

   

                                  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล... และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า...การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคนที่มาประชุมด้วย... 

   

  บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายเพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

  สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย  อำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ยึดวิสัยทัศน์ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้มากที่สุด และยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู แห่งนี้ เพื่อให้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของกระผมในโอกาสต่อไป ตามลำดับดังนี้

   

   

   

   

  1. นโยบายเร่งด่วนทำทันที

   กระผมได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องรีบ

  ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล ส่งผลให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

                                          ๑.๑  จัดหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยการประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการสร้างฝาย, แก้มลิง สำหรับกักเก็บน้ำในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำของประชาชน                                                     

                                          ๑.๒  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลาดยาง, ถนนหินคลุก บุกเบิกถนนใหม่ ขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าครัวเรือน ระบบประปาหมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว

                                          ๑.๓  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาความรู้ ส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                                         

  1. นโยบายการพัฒนาทั่วไป

   กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๖๗

  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ที่มอบหมายให้กระทำได้ ดังนี้

                                          ๒.๑     นโยบายด้านบริหารงานทั่วไป

                                                    (๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาตำบลในทุกๆ ด้าน

                                                    (๒)       ยกระดับคุณภาพชุมชน  หมู่บ้าน  เพื่อการพึ่งตนเองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เติบโตมั่นคง

                                                    (๓)      ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา ๓ ปี และการนำแผนไปสู่การให้บริการสาธารณะ

                                                    (๔)      ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

                                                    (๕)      ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับปริมาณงานและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

                                                    (๖)  พัฒนาบุคลากรทั้งด้านการบริหารและด้านการเมืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                    (๗)      พัฒนาศักยภาพในการจัดหารายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและการให้บริการสาธารณะ

                                                    (๘)   บริหารองค์กรและจัดทำบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

                                                    (๙)  จัดให้มีการพัฒนาองค์กร ให้รางวัล  และให้ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากร  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ ปริมาณงาน การใช้ความรู้ความสามารถ  มีความพร้อมในการให้บริการที่มีคุณภาพ  และมีประสิทธิผลต่อประชาชนอย่างสูงสุด

                                          ๒.๒    นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

                                                    (๑)   สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางและยานพาหนะทุกช่วงเทศกาล

                                                    (๒)      สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสารธารณภัย

                                                    (๓)      ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งชุดทำงานรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตตำบล

                                          ๒.๓     นโยบายด้านการศึกษา

                                                    (๑)  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านบุคลากร  สถานศึกษาและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในทุกด้าน

                                                    (๒)      ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสอนด้านจริยธรรม  คุณธรรมและธรรมศึกษาในทุกสถานศึกษาในตำบล

                                                    (๓)      ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

                                                    (๔)       ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการระบบการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

                                                    (๕)      ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างโอกาส  สร้างอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีความมั่นคง

                                                    (๖)        ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่เด็ก เยาวชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                                          ๒.๔     นโยบายด้านสาธารณสุข

                                                    (๑)        ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนในการพัฒนาแปรรูปสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

                                                    (๒)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภารกิจของ อสม., กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มเยาวชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทด้านการพัฒนาสาธารณสุข

                                                    (๓)       ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังสุขลักษณะที่ดีในชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

                                                    (๔)       สนับสนุนการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดี

                                                    (๕)       ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชนในตำบลอย่างทั่วถึง

   

   

   

   

                                          ๒.๕     นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์

                                                    (๑)    ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาส คนชรา และคนพิการ

  ภายในตำบลให้ดีขึ้น

                                                    (๒)   ส่งเสริม  สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล

                                                    (๓)   ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่เด็ก สตรี    เยาวชน  คนชรา  และคนพิการภายในตำบล

                                          ๒.๖     นโยบายด้านเคหะและชุมชน

                                                    (๑)        จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานเพื่อการอุปโภคและ             บริโภคน้ำที่มีคุณภาพโดยให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

                                                    (๒)      จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลาดยาง, ถนนหินคลุก และบุกเบิกถนนใหม่ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางให้ถึงกัน  สะดวกแก่การสัญจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว

                                                    (๓)  จัดให้มีและซ่อมบำรุงถนน, สะพาน, เหมืองน้ำ, คู, คลอง, แหล่งน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, ท่อระบายน้ำ, ทางระบายน้ำตลอดถึงสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ให้มีความเหมาะสมและใช้การได้ทุกฤดูกาล

                                                    (๔)  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  การอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                                                    (๕)  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น, ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน, และองค์กรภาครัฐอื่น ๆ เพื่อจัดให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

                                                    (๖)  สนับสนุนการจัดทำและใช้ผังเมือง

                                          ๒.๗     นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                    (๑)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี, แม่บ้าน, อสม. พัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

                                                    (๒)  ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งสภาเยาวชนสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้าน

                                                    (๓)  ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายระดับตำบล

                                                    (๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้  ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

                                                    (๕)   ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบล เพื่อป้องกัน

  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

                                                    (๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล

                                          ๒.๘     นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

                                                    (๑)        ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนาไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม

                                                    (๒)  จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น        และวัฒนธรรมอันดีของประชาชนในตำบล

                                                    (๓)  ส่งเสริมให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน

                                                    (๔)   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  สร้างสุขภาพที่ดีสำหรับเด็ก, เยาวชน, ประชาชน, และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

                                                    (๕)  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างลานกีฬาระดับชุมชน

                                                    (๖)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  หมู่บ้าน

                                                    (๗)  ส่งเสริมให้มีลานสาธารณะ, สนามเด็กเล่น, พร้อมอุปกรณ์เพื่อนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกาย

                                          ๒.๙     นโยบายด้านการเกษตร

                                                    (๑)   ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการผลิตการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในตำบล

                                                    (๒) สนับสนุนกลุ่มการเกษตรกรภายในตำบล      ให้ดำเนินการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุน ฟื้นฟูสภาพดิน, น้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผลผลิตของเกษตรกร และสิ่งแวดล้อมในตำบล

                                                    (๓)   ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมแนวทางการผลิตแนวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในตำบล

                                                    (๔)   ส่งเสริมเครือข่ายการตลาด การซื้อขายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น

                                          ๒.๑๐ นโยบายด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

                                                    (๑)  พัฒนาทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ   ประวัติศาสตร์   เส้นทางคมนาคม  ความปลอดภัยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                                                    (๒)      ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้า OTOP,  ของที่ระลึกผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน

                                                    (๓)      ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มลพิษ  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ

                                                    (๔)      ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายเยาวชน  ชุมชน  สถานศึกษา  โดยร่วมมือภาคราชการ   เอกชน  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเพื่อลดภาวะโลกร้อน

                                                    (๕)      ส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือก  เช่น ก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์ ฯลฯ

   

                                  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  ที่เคารพ

                                  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูไปแล้วนั้น  ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องความต้องการของประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วมในการกำหนดทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักความรวดเร็ว  ทันสมัย  โปร่งใส  และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังชมภู โดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  การตรวจสอบการประเมินผล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยจะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

                                  สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  วังชมภู  ของกระผมจะได้รับการสนับสนุน  ความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี  และกระผมขอให้คำมั่นว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความยุติธรรม  โดยถือหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน  กระผมหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ผู้นำชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ขอขอบคุณครับ

   

   

                                                                         ชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

                                                                                                  (นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ)

                                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

   

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน